Klachtenreglement MSK-Havenco Opleidingsinstituut

Artikel 1: Begripsbepaling
a). Klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door MSK-Havenco Opleidingsinstituut m.b.t. aantasting van positie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is of wordt geschaad.
b). Klager/klaagster is een ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van diensten van Havenco Opleidingsinstituut.

c). Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over dat soort verbeterpunten en

onvolkomenheden, maar gaat het om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de deelnemer schaden.

Artikel 2: Doelstelling
Het klachtenreglement regelt de wijze waarop de directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

Artikel 3: Klachtenbehandeling in de praktijk
a). Een klager wend zich tot de cursuscoördinator of directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
b). De directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen vier weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.

Artikel 4: Criteria klachtenbehandeling
De directie van MSK- Havenco Opleidingsinstituut hanteert de volgende ontvankelijkheidcriteria van een klacht;
a). De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad.
b). De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. de directie MSK-Havenco Opleidinginstituut , Ambacht 2 5301 KW Zaltbommel. U gebruikt hiervoor het formulier klachtenregeling.
c). Voorval en klacht moeten binnen twee weken na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

Artikel 5: De feitelijke afhandeling van de klacht
Onderzoek;
a). Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of de cursuscoördinator binnen MSK-Havenco Opleidingsinstituut contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtafhandeling conform dit reglement toegelicht.
b). De directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op gedragingen waarover is geklaagd.
c). Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
d). Indien klager aangeeft dat MSK-Havenco Opleidingsinstituut een klacht niet naar volle tevredenheid wordt c.q. worden opgelost en er geen overeenstemming kan worden bereikt, dan wordt een onafhankelijke derde als mediator (NMI Gecertificeerd mr. T.H.C. van der Meijden te Hertogenbosch) ingehuurd.

Artikel 6: De afhandeling van de klacht
a). De directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut stelt, binnen 6 weken na ontvangst van een klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel.
b). Indien de directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut niet in staat is om binnen de in lid a. gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen, stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie geklaagd is op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

c) Dat MSK-Havenco Opleidingsinstituut een klacht vertrouwelijk behandelt spreekt voor zich.

Artikel 7: Beëindiging van procedure

De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:
a). De directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
b). De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
c). De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.
d). Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van MSK-Havenco Opleidingsinstituut richting klager zijn ten alle tijden bindend.

Artikel 8: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut t.a.v. de te nemen voorzieningen.