1. Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

2. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
2.1 Na aanmelding bij MSK-Havenco Opleidingsinstituut heeft u 14 werkdagen bedenktijd.
2.2 In deze periode kunt u zonder overige kosten schriftelijk afmelden. Tenzij de inschrijving geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding.
2.3 Hierna geldt bij annulering uwerzijds vindt er geen restitutie plaats van gedane betalingen.

3. Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om, indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, een geplande opleiding te annuleren. Gedane betalingen zullen in dat geval volledig worden gerestitueerd.

4. Het lesgeld dient volgens de aangegeven en overeengekomen termijnen te worden voldaan en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.

5. In geval van betalingsachterstand kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Indien aan de herhaalde betalingsverzoeken van achterstallig lesgeld niet wordt voldaan, wordt de studieovereenkomst beëindigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die moeten worden gemaakt bij inning van het achterstallige lesgeld komen voor rekening van de cursist.

7. Beëindiging van de overeenkomst tijdens de opleiding dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Bij tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Achterstallige betalingen en betaling van lopende 2 termijnen dienen te worden voldaan.

8. Indien een cursist zich op zodanige wijze misdraagt dat hierdoor de belangen van het opleidingsinstituut of mede cursisten worden beschadigd, is het opleidingsinstituut bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen. De verplichting tot het betalen van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen blijft bestaan.

9. Bij annulering of opzegging heeft u geen recht meer op het volgen van lessen. Er vindt geen restitutie plaats van gedane betalingen.

10. Het opleidingsinstituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen van cursisten. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

11. Lessen die niet kunnen doorgaan door overmacht, ziekte, slechte weersomstandigheden of afwezigheid van de docent, zullen op een later tijdstip worden ingehaald.

12. Welke lesmaterialen, producten, boeken, uitrustingen enz. er tijdens de opleiding worden gebruikt, evenals de levering ervan, wordt bepaald door het opleidingsinstituut.

13. Het opleidingsinstituut garandeert dat de opleiding is afgestemd op de eisen van de examinerende instantie (TCI). Mochten er tussentijdse wijzigingen komen in deze eisen, dan wordt de opleiding hierop aangepast.

Examen; een officiële toets, waardoor een ( deel van een ) opleiding word afgerond de vorm van een examen kan zijn; theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en /of assessment.

14. Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website.

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle lessen, het dragen van de voorgeschreven vakkleding tijdens de praktijklessen, het naar behoren maken en/of uitvoeren van het opgegeven huiswerk, zowel theorie als praktijk.

15. Bij lesverzuim door ziekte of andere omstandigheden dient de cursist dit tijdig te melden bij het opleidingsinstituut.

16. Een cursist dient minimaal 80% van de lessen te hebben gevolgd om aan de examens te kunnen deelnemen.

17. In die gevallen waar deze studievoorwaarden niet in voorzien, wordt door de directie van het opleidingsinstituut beslist.

18. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de voorwaarden welke hierboven en op het inschrijfformulier staan vermeld en waarvan u kennis hebt genomen.

19. Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van MSK opgenomen en gebruikt voor interne en automatische verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen voeren. Vertrouwelijkheid; alle door cursist beschikbare gestelde informatie, zoals personalia, financiële gegevens alsmede alles wat gedurende de opleiding word medegedeeld aan medewerkers of docentes van MSK-Havenco opleidingsinstituut, zal als vertrouwelijk worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. MSK-Havenco Opleidingsinstituut stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

20. Klachtenprocedure; Een klacht een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door MSK-Havenco Opleidingsinstituut m.b.t. aantasting rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is geschaad.

21. Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over dat soort verbeterpunten en onvolkomenheden, maar het gaat het om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de deelnemer schaden.

22. Voor de procedure verwijzen we u naar het klachtenformulier, zie hiervoor de website www.havencoopleiding.nl of vraag na bij een van de medewerkers.