Cursusvoorwaarden

Algemene Inschrijf- en Studievoorwaarden MSK-Havenco Opleidingsinstituut

Behorende bij en daardoor deel uitmakende van de overeenkomst tussen MSK-Havenco Opleidingsinstituut en cursist.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN Cursus informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens

van de betreffende opleiding/cursus(en) zijn vermeld, hierna te noemen cursusinfo, c.q. prospectus.

2. DUUR VAN DE OPLEIDING/CURSUS De duur van de opleiding/cursus staat vermeld in de prospectus.

3. KOSTEN VAN DE OPLEIDING/CURSUS

a. Het MSK-Havenco Opleidingsinstituut bepaalt het cursusgeld en vermeldt deze in de cursusinfo/prospectus.
b. Dit vastgestelde cursusgeld is (indien niet anders vermeld in de cursusinfo/prospectus) exclusief de kosten voor
boeken en overige leermiddelen en exclusief inschrijfgeld.
c. De kosten voor de examens (indien van toepassing) dienen apart te worden voldaan aan de afnemende instanties.
d. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

4. DE OVEREENKOMST TUSSEN MSK-HAVENCO OPLEIDINGSINSTITUUT EN CURSIST
a. De overeenkomst tussen MSK-Havenco Opleidingsinstituut en cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van
het volledige ondertekende inschrijfformulier met datum treedt de studieovereenkomst in werking. Hierna heeft u nog 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u zonder overige kosten schriftelijk afmeldden. Tenzij de inschrijving geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursusdag.
b. Bij inschrijving betaalt de cursist, het door het MSK-Havenco Opleidingsinstituut te bepalen, en in de cursusinfo/prospectus
vermelde inschrijfgeld dat per cursus is verschuldigd indien niet anders vermeld.
c. Het inschrijfgeld bestaat ondermeer uit bijdrage aan; administratie- en verzendkosten, organisatorische kosten
evenals een stukje zekerheidstelling i.v.m. mogelijke annulering.
d. Bij inschrijving voor cursussen waarvoor geen inschrijfgeld wordt verlangd, betaalt cursist bij inschrijving het
verschuldigde cursusgeld.
e. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het MSK-Havenco Opleidingsinstituut
te melden.

f. Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om, indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, een geplande opleiding /cursus/workshop 14 dagen voor start van                                                                                          desbetreffende cursus te annuleren.Gedane betalingen zullen in dat geval volledig worden gerestitueerd.

5. BETALING VAN HET CURSUSGELD,CURSUSBOEK, EN WERKPAKKETTEN

a. Voor de betalingen van inschrijf- en cursusgeld en lesboek en werkpakketten werkt het MSK-Havenco Opleidingsinstituut
met automatische incasso’s. Cursusboek en werkpakket worden op de cursusdag uitgereikt en de dag erna
geïncasseerd.
b. Het MSK-Havenco Opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het cursusgeld voldaan moet worden en vermeld deze
in de cursusinfo/prospectus .
c. Betaling van cursusgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden.
d. Het MSK-Havenco Opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen,
van verdere cursusdeelname uitsluiten; in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde cursusgeld in zijn
geheel direct opeisbaar.
e. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut ( zie art. 6d) blijft de
verplichting tot betalen van het cursusgeld onverminderd bestaan; ook in dit geval is het verschuldigde cursusgeld
direct opeisbaar.
f. Bij tussentijdse beëindiging vindt er geen restitutie plaats van gedane betalingen.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET VOORTIJDIG ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST

a. Vóór aanvang van de cursus. Tot 4 weken voor de eerste les kan de cursus waarvoor men ingeschreven staat
aangetekend schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval blijft het inschrijfgeld verschuldigd en zal 10% van de
betreffende cursusgeld in rekening worden gebracht. Bij cursussen waarvoor geen inschrijfgeld is verlangd en
alleen cursusgeld is betaald vindt bij annulering geen restitutie van plaats van gedane betalingen.
Van 4 tot 2 weken voor de eerste les blijft het inschrijfgeld verschuldigd en zal 20% van de betreffende cursusgeld
in rekening worden gebracht. Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig paragraaf b. van dit artikel.
Bij cursussen waarvoor geen inschrijfgeld is verlangd en alleen cursusgeld is betaald vindt bij annulering geen
restitutie plaats van gedane betalingen.
b. Tijdens de cursus. Mocht een cursist tijdens de cursus besluiten van het verder volgen van de opleiding/cursus
af te zien, dan dient dit schriftelijk aan de cursus coördinator van het Havenco Opleidingsinstituut kenbaar te worden gemaakt per
aangetekend schrijven. Hierbij dient een opzegtermijn van 2 maanden in acht te worden genomen, ingaande per
postdatum. Bevestiging van de opzegging wordt door de MSK-Havenco Opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.
Achterstallige betalingen en betaling van lopende termijn dienen te worden voldaan.
c. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
Teveel betaald cursusgeld wordt direct terugbetaald..
MSK-Havenco Opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de
cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van het
opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad
De verplichting tot betalen van het volledige cursusgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.
e. Bij ontbinding conform voorafgaande a t/m c eindigen de wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit
de studieovereenkomst, m.i.v. de datum van ontbinding.

7.INVORDERING VAN HET CURSUSGELD
Ongeacht het hiervoor bepaalde zal zo nodig bij in gebreke blijven van betaling van achterstallige cursusgelden tot
invordering worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso-
c.q. proceskosten.

8. DE OPLEIDING/CURSUS
De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding/cursus geheel is afgestemd op de eisen van de
examenafnemende instanties. Mochten er tussentijdse wijzigingen komen in deze eisen, dan wordt de
opleiding/cursus hierop aangepast.

9. MATERIALEN

Het MSK-Havenco Opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding/cursus gebruikt worden
en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen worden door MSK                                                                                                                                                                                              (waar MSK-Havenco Opleidingsinstituut onderdeel van is) geleverd en worden na betaling eigendom
van de cursist.
10. AANSPRAKELIJKHEID
a. Het MSK-Havenco Opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten
toebehorende voorwerpen.
b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist
of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

11. LESTIJDEN EN PLAATS
a. Het MSK-Havenco Opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen de cursusdag of lestijd
minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen of te annuleren. Indien een dergelijke wijziging de cursist
niet convenieert, wordt de overeenkomst zonder kosten voor de cursist worden ontbonden,dit geldt ook bij annulering.
Gedane betaling(en) worden door het MSK-Havenco Opleidingsinstituut in genoemd geval gerestitueerd binnen 5 werkdagen.

b.Het MSK-Havenco Opleidingsinstituut is gerechtigd indien er sprake is van uitzonderlijke situaties, overmacht, zieke of uitval
van cursisten of docenten tijdens de tijdens de opleiding, de cursusdag of lestijden dan wel de plaats waar de lessen
worden gegeven te wijzigen, zonder hiermee schadeplichtig te worden jegens de cursist. Uitgevallen lessen zullen op
een later tijdstip worden ingehaald. Indien een cursist verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld.

c. Bij het plannen van de cursussen wordt rekening gehouden met de schoolvakanties van het lager en middelbaar onderwijs..
d. De cursus eindigt bij het begin van de examen(periode).

12. HERHALINGSLESSEN

Indien een cursist voor een examen is afgewezen mag de opleiding/cursusinstituut voor het volgen van herhalingslessen
een evenredig deel van de cursusgeld aan de cursist in rekening brengen.

13. AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van MSK-Havenco Opleidingsinstituut berust bij het MSK-Havenco Opleidingsinstituut.
Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het MSK-Havenco Opleidingsinstituut.

14. HUISREGELS MSK-HAVENCO OPLEIDINGSINSTITUUT

a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding/cursus behorende lessen.
b. De cursist verbindt zich alle opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.
c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les,
kennis te geven aan het opleidingsinstituut of docent.
d. Het dragen van de voorgeschreven vakkleding tijdens de praktijklessen is verplicht.
e. Er geldt een rookverbod voor alle ruimtes bij MSK-Havenco Opleidingsinstituut.
f. Het is verplicht om mobile telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
g. De werkplek/leerplek dient door de cursist schoon, netjes en verzorgd te worden achter gelaten. Etenswaren mogen
niet genuttigd worden in de leslokalen.

In die gevallen waar deze studievoorwaarden niet in voorzien, wordt door de directie van het MSK- Havenco
Opleidingsinstituut beslist. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de voorwaarden welke hierboven en op het inschrijfformulier vermeld staan en waarvan u kennis hebt genomen.

15.WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

a.Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van MSK opgenomen en gebruikt voor interne en automatische verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen
voeren. MSK stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

b.Cursisten beschikken altijd over het recht van toegang tot en verbetering van de aan ons toevertrouwde gegevens.
Indien men geen informatie van MSK en MSK- Havenco opleidingsinstituut wenst te ontvangen dient men
dit schriftelijk mee te delen.

16. KLACHTENPROCEDURE
a. Klacht een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door MSK-Havenco Opleidingsinstituut m.b.t.
aantasting rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is geschaad.
b. Klager/klaagster ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van de diensten van MSK-Havenco Opleidingsinstituut.
c. Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over dat soort verbeterpunten en onvolkomenheden, maar het gaat het om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de deelnemer schaden.
d. Voor de procedure verwijzen we u naar het klachtenformulie, zie hiervoor de website www.havencoopleiding.nl